جملات الهام بخش

  1. خداوند هر گاه بخواهد انسانی را فاسد کند او را به تمام آرزوهایش میرساند.
  2. همیشه بهترین راه را برای پیمودن میبینیم ولی فقط راهی را میپیماییم که به ان عادت کرده ایم.
  3. برای پی بردن به ارزش یک دوست او را از دست بده.
  4. اگر پرنده نیستی در بلندی خانه مساز.
  5. ارزوهای کوچکت را جایی بنویس تا یکی یکی از خدا بخواهی خدا یادش نمیرود ولی تو یادت میرود که چیزهایی که امروز داری آرزوهای دیروزت بوده اند.
  6. لحظه ها را میگذرانیم تا به خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در لحظه هایی بود که گذراندیم.
  7. بگذار دیدن بر دردهایت بیافزاید نگذار با کوری به آرامش برسی.
  8. خوشبختی داشتن همه چیزهایی که دوست داری نیست بلکه دوست داشتن همه ی چیزهاییست که داری.
  9. بزرگترین افسوس آدمی این است میخواهد اما نمیتواند و به یاد میاورد روزی که میتوانست اما نخواست..
/ 2 نظر / 16 بازدید
مجید

عالی