آدم ها سه دسته اند:

آدم های بزرگ درباره ی ایده ها سخن میگویند

آدم های متوسط درباره ی چیز ها سخن میگویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن میگویند

 

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خود را دارند

آدم های کوچک بی دردند

 

آدم های بزرگ عظمت دیگران را میبینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران میبینند

 

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت اند

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش اند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد اند

 

آدم های بزرگ به دنبال پرسش های بی پاسخ اند

آدم های متوسط پرسش هایی میپرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچک میپندارند که پاسخ همه ی پرسش ها را میدانند

 

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله اند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله اند

آدم های کوچک مسئله ای ندارند

 

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمیگزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح میدهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود میگیرند.

/ 2 نظر / 16 بازدید
حامد

به واقع هم همینطور است ولی هر چه پیشرفت تکامل یابد برابر و عدل اجتماعی بیشتر می شود . این فرضیه فلسفی من برای آینده است[گل][گل][گل]

ghrdash

بیایید نداشته هایمان را بهانه نکنیم و سعی منیم انسان های بزرگی باشیم.