برنده و بازنده

-برنده متعهد میشود

بازنده وعده میدهد.

-وقتی برنده ای مرتکب اشتباه میشود میگوید اشتباه کردم

وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه میشود میگوید تقصیر من نبود.

-برنده میداند بخاطر چه چیزی پیکار میکند وبر سر چه چیزی توافق و سازش نماید

بازنده آنجا که نباید سازش میکند و بخاطر چیزی که ارزش ندارد مبارزه میکند.

/ 2 نظر / 18 بازدید