دروغ و حقیقت

در آغاز آفرینش یک روز دروغ و حقیقت رفتند کنار رودخانه.دروغ گفت بیا شنا کنیم حقیقت ساده دل قبول کرد اما تا لباسهایش را درآورد و در آب رفت دروغ لباسهای او را دزدید و رفت.......

از آن به بعد حقیقت بیچاره عریان ماند و مردم دروغ را با لباس حقیقت باور کردند.

/ 1 نظر / 18 بازدید