فرق این سر دنیا و اون سر دنیا!

هی با خودم فکر میکنم چگونه است که ما این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها آن سر دنیا عرق میخورند و وضعشان آن است.....نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن وخوردن آن!!!!!!!!!!!!؟

(دکتر شریعتی)

/ 1 نظر / 22 بازدید
حامد

یاد دکتر شهید زنده ، برای زبا رسا و افکار بلندش[گل][گل][گل]