چگونگی پیدایش بشر

اول یعنی 4/5 میلیارد سال پیش هیچ چیز روی زمین نبود تا این که 1 میلیارد سال بعد زراتی به نام میکروسفرها و کواسروات ها بوجود آمدند ولی آنها را زنده نمیدانستند زیرا توانایی حفظ صفات وانتقا به نسل بعد را نداشتند.

در اقیانوسها از گازهای متان_آمونیاک_نیتروژن و اکسیژن که  داخل حباب های خارج شده از آتشفشان های اقیانوسی بودند اولین ملکول های زیستی به وجود آمدند و چون سبک بودند به سطح آب می آمدند وبه دلیل نبود لایه ی ازون با استفاده از پرتو های پر انرژی فرا بنفش به ملکول های پیچیده تری تبدیل میشدند این ملکول های پیچیده به صورت غذای هضم نشده و به شکل هم زیست در درون میکرروسفرها زندگی می کردند با کمک جهش این ملکول های زیستی به کلروپلاست ومیتو کندری وبرخی ملکول های دیگر تبدیل شدند. با کمک کلروپلاست  فتوسنتز توسط سیانو باکتری ها انجام شد.بعد از هزاران سال سیانو باکتری ها زیاد شده واکسیژن فراوان وارد جو زمین شد و لایه ی ازون پدید آمد.تا قبل از لایه ی ازون زندگی و تکامل فقط در اقیانوس ها جریان داشت.

با تشکیل ازون اولین ساکنان خشکی گل سنگ ها شدند. بعد برخی گیاهان بی گل و حشرات که طول بال آنها به 1 متر هم میرسید وارد خشکی شدند.

اولین مهره داران ساکن خشکی حدود370 میلیون سال پیش از دریا بیرون آمدند دوزیستان اولیه بودند.برخی از این دوزیستان تکامل پیدا کردند و پوستشان سخت تر شد و توانایی تخم گذاری در خشکی به آنها داده شدوتا حدود65 میلیون سال پیش در میان مهره داران خزندگان بیشترین فراوانی را داشتند.

با برخورد شهابسنگ ها اغلب گونه های زنده از جمله دایناسورها منقرض شدند امابعضی خزندگان کوچک وپستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه دادند.

برخی پستانداران به نخستی ها (لمور_میمون_گوریل وآدم )تبدیل شدند.گروهی از میمون ها جهش یافتند و از میمون کمی بلند تر شدند طی چند صد سال موی بدن کمتر شد_فک کشیده تر و خمیدگی پشت کمی راست تر و مغز کمی پیچیده تر  شد و آدم آمد.صدها سال بعد سر کوچک تر شد و قد بلندتر شد که آن را انسان گفتند و در عهد حاضر مغز بزرگتر و خیلی پیچیده تر شد شکل ظاهری تغییر کرد وبشر پا به عرصه ی وجود نهاد.

این که بعد از ما چه نسلی در راه است خداوندگار میداندبس......

تا وقتی که ما یعنی ما ی  بشر هستیم کاش بتوانیم از این نعمت خدا دادی که مغز و عقل بزرگتر و اشرف مخلوقات بودن نسبت به سایر مخلوقات است به نحو احسن استفاده کنیم.

 

نوشته ای از دانسته های درسی و تحقیقی خودم بود.کم وکسری داشت ببخشید.

/ 2 نظر / 18 بازدید
ghardash

آموزنده بود. ممنون و در مورد خط پایانی باید بگم: خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست